افراد
نام و نام خانوادگی : علی اکبر رمزی
توضیحات :

سوابق تحصیلی:

کاردانی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی - کارشناسی ناپیوسته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

 

سوابق کاری:

- کمک ممیز مالیاتی،سازمان امور مالیاتی1363

– ممیز مالیاتی1366

– رئیس اداره حسابرسی خدمات مالیاتی 1374

– معاون اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم 1375

– مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی 1381

- نماینده هیات حل اختلاف اداره کل مالیات بر شرکتها 1384

- عضو شورای عالی مالیاتی1385

– رئیس شعبه شورای عالی مالیاتی 1389


تمامی حقوق برای وزارت امور اقتصادی و دارائی محفوظ می باشد .

www.mefa.ir