جمعه 4 اسفند 1396   12:13:40
...
دادگر
1396/11/18 چهارشنبه   فاطمه دادگر
 
سمت  مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار
 
 
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir